Organizace, denní program a režim

Organizace a denní režim

 • Provoz MŠ je od 6.30 do 16.30 hodin.
 • Během školního roku se MŠ uzavírá na období 4-6 týdnů v době letních prázdnin (podle potřeby údržby).  V době prázdnin bývá provoz omezen podle počtu přihlášených dětí.
 • MŠ je vždy otevřena v době příjmu (od 6.30 do 8.00hodin) a vyzvedání dětí (od 12.00 do 12.45hodin a od 14.45 do 16.30hodin), jinak je školní budova uzamčena.
  Od 6.30 do 7.00 – 7.15 hodin se všechny děti scházejí ve třídě v přízemí (třída „Jablíčko“) a také rozcházejí od 15.00 (podle počtu dětí) do 16.30 hodin.
 • Nejmladší děti ze tř. A obědvají ve své třídě, aby byly ve známém prostředí a měly na jídlo klid. Děti z ostatních tříd svačí a obědvají ve školní jídelně. Odpolední a dopolední svačiny probíhají jen ve školní jídelně.
 • Pedagogické pracovnice se intenzivně věnují dětem při všech činnostech, uplatňují individuální přístup, respektují osobní tempo dětí.
 • Děti mají dostatek času a prostoru pro hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní pokračovat.
 • Časové rozmezí je v režimu dne pouze orientační (viz životospráva), avšak čas jídla zůstává neměnný.
 • Na pobyt venku chodí s dětmi zpravidla 2 učitelky.

Organizace a denní program

 • Mateřská škola má 3 třídy (po 24 dětech). Třída „ Jablíčko“(ve které jsou umísťovány nejmladší děti), třída „Kytička“ a třída „Hvězdička“.
 • Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání probíhá ve správním řízení. Termín je vždy včas zveřejněn na webových stránkách a v místním tisku. Kritéria pro přijetí dětí jsou v souladu se školským zákonem.
 • Protože se mateřská škola nachází v bývalé městské vile, potkávají se často děti ze všech tříd na chodbách, v jídelně, v umývárně. Děti se tak navzájem brzy znají, poznávají všechny učitelky, provozní pracovnice. Snažíme se proto toto rodinné prostředí využívat ke společným akcím a slavnostem, k sounáležitosti a upevňování pěkných vztahů mezi dětmi z jednotlivých tříd.
 • Nejmladší děti jsou zpravidla umísťovány do třídy v přízemí budovy, aby nemusely chodit po schodech. Starší děti jsou ve dvou třídách v prvním patře, děti ze dvou tříd musejí chodit do hygienických zařízení přes chodbu, šatna pro starší děti je umístěna v přízemí. Rozmístění místností není podle předpisů, protože je mateřská škola zřízena v bývalé městské vile.
 • Pro nejmladší děti jsou voleny hlavně hry spontánní, prožitkové a experimentování, u starších dětí jsou více využívány řízené, kooperační a situační činnosti, práce ve skupinách.
 • Učitelky plánují práci na interaktivní tabuli, 3boxu, tabletech a jiných digitálních pomůckách a vzájemně se domlouvají, aby se všechny třídy vystřídaly.
 • Pracovna je využívána ke hře, ke skupinovým činnostem, k práci s keramickou hlínou, k praktickým pracovním činnostem.
 • Chodby v patře jsou využívány k pohybovým činnostem – klouzání na skluzavce, skákání na míčích, jízdě na vozítkách, chůzi s kolochodkami.
 • Zvýšená péče je věnována dětem s odkladem školní docházky. Učitelky s dětmi pracují podle doporučení z pedagogicko-psychlogické poradny.
 • Pedagogické pracovnice si vytvářejí ve třídách svůj třídní vzdělávací program, který vychází ze školního vzdělavcího programu pro předškolní vzdělávání. Nabízejí dětem činnosti, které odpovídají určité věkové skupině a potřebám jedinců.
 • Učitelky ze všech tříd spolupracují na stanovení cílů a vzdělávací nabídce pro věkové skupiny.
 • Učitelky zařazují třídní oslavy narozenin a svátků dětí.
 • Velký důraz je kladen na individuální přístup ke všem dětem.
 • Pedagogické pracovnice využívají prostředků tvořivé dramatiky, práce s loutkou, sociální a situační učení, tvoří dramaturgický plán.