Zápis 2021/2022

Vážení rodiče,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.

Zápis do 1. mateřské školy Rakovník pro školní rok 2021/2022 se uskuteční v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů, v termínu dle školského zákona, tedy od 2. května 2020 do 16. května 2021. Zápis bude probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Zákonní zástupci musí mateřské škole doručit tyto dokumenty:

1. vyplněnou a podepsanou žádost
2. kopii rodného listu dítěte
3. potvrzení od praktického lékaře, že je dítě řádně očkováno nebo že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci
(neplatí pro děti, které budou plnit povinné předškolní vzdělávání).

Žádost a evidenční list dítěte pro potvrzení od lékaře (na 2. straně listu) ke stažení. 


Nemáte-li možnost žádost a evidenční list si vytisknout, kontaktujte nás na telefonním čísle 731 511 898 nebo 313 512 392 a je možné si domluvit termín a čas k vyzvednutí formuláře.

Možné způsoby podání výše uvedených třech dokumentů mateřské škole:

 1. Elektronickým předzápisem na www.elektronickypredzapis.cz (DOPORUČUJEME!) – informace zde
 2.  do datové schránky školy (ID datové schránky u2dmyj6 ),
 3. e-mailem (ms@1msrako.cz) s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail),
 4. poštou (adresa: 1. mateřská škola Rakovník, v Hradbách 188, 269 01 Rakovník),
  popřípadě vhozením do naší poštovní schránky školy,
 5. v krajním případě osobním podáním v mateřské škole (termín a čas nutno domluvit
  telefonicky na čísle 731 511 898 nebo 313 512 392).Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022:

 •  Děti, které do 31. 8. 2021 dovrší 5 let a které mají trvalý pobyt (u cizinců místo pobytu) v Rakovníku. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné.
 • Děti, které do 31. 8. 2021 dovrší 5 let a budou tak plnit povinné předškolní vzdělávání.
 • Děti podle věku od nejstarších zpravidla do 3 let a které mají trvalý pobyt (u cizinců místo pobytu) v Rakovníku a splňují povinná očkování.
 • Sourozenci dětí, které do mateřské školy docházejí nebo docházeli a splňují povinná očkování a to do výše povoleného počtu dětí v mateřské škole.
 • Děti z jiných spádových oblastí od nejstarších zpravidla do 3 let a splňují povinná očkování a to do výše povoleného počtu dětí v mateřské škole.

Místo trvalého pobytu ověří ředitelka podle seznamu, který zaslal mateřské škole MÚ Rakovník a který vede evidenci obyvatel.


Postup při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:


1. Po obdržení přihlášky dítěte v mateřské škole bude vašemu dítěti přiděleno registrační
číslo, které vám bude zasláno e-mailem (popřípadě telefonním číslem), který jste uvedli na
žádosti.
Pod tímto číslem budeme vaše dítě evidovat.

2. O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu
vyhotoveno rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Ředitelka
mateřské školy bude při svém rozhodování postupovat podle výše uvedených kritérii a
rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022
s nástupem od 1. září 2021.

3. Seznam přijatých a nepřijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn
ve vývěsní tabuli na budově mateřské školy a na webových stránkách školy. Přijatým
dětem nebude rozhodnutí o přijetí písemně zasíláno. Nepřijatým dětem bude rozhodnutí o
nepřijetí předáno osobně podle domluveného termínu.

Pokud budete potřebovat poradit nebo sdělit nějaké informace, kontaktujte nás na naší e-mailové adrese nebo telefonních číslech uvedených výše, rádi vám poradíme.

Pokud pominou současná opatření, budeme Vás kontaktovat a dozvíte se možnost návštěvy naší mateřské školy a termín informativní schůzky.

Těšíme se na další spolupráci s vámi!