Školné

  • Pro školní rok 2022/2023 je měsíční úplata za předškolní vzdělávání stanovena ve výši 380,- Kč. V době letních prázdnin se hradí úplata za vzdělávání předem v měsíci červnu poměrnou částí podle počtu nahlášených dnů pobytu dítěte v mateřské škole.
  • Předškolní vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně. Bezúplatnost se nově uplatní i pro děti s odkladem školní docházky.
O snížení úplaty podle § 164 odst. a) Školského zákona rozhoduje ředitelka na základě žádosti:
  • zákonného zástupce, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
  • zákonného zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
  • rodiče, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě
  • fyzické osoby, která o dítě osobně pečuje a z důvodů péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče
Ředitelka osvobodí tyto jmenované případy na základě žádosti a prokázání této skutečnosti originál dokladem z Úřadu práce.


Stravné

Školní stravování se řídí výživovými normami (viz vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování).

Výši finančního normativu na stravování stanovuje ředitelka školy podle rozpětí finančních limitů (viz. vyhláška o školním stravování) a po dohodě s vedoucí školní jídelny.

Finanční normativ:
Úplata za školní stravování, kterou hradí zákonní zástupci dětí, je určena výší finančního normativu – rovná se ceně potravin.

Způsob placení:
  • přes internetové bankovnictví
  • trvalým příkazem
  • přes platbomat České spořitelny
Obědy je nutné uhradit do 15. dne v měsíci.
 
Číslo účtu pro placení školného a stravného: 540248349/0800

Stravné pro děti 3-6 let:

Přesnídávka: 11,- Kč

Oběd: 25,- Kč

Svačina: 10,- Kč

Celkem: 46,-Kč

Stravné pro děti s odkladem školní docházky:

Přesnídávka: 13,- Kč

Oběd: 26,- Kč

Svačina: 10,- Kč

Celkem: 49,-Kč

Obědy je možné odhlašovat od 6:00h do 7:00h.